Politika zaštite ličnih podataka

Odgovorno pristupamo zaštiti Vaših podataka o ličnosti i trudimo se da pored toga obezbedimo i Vaše pravo na informacije. Prilikom obrade podataka o ličnosti pridržavamo se i principa zakonitosti, ograničenja svrhe podataka o ličnosti, minimiziranja obima i čuvanja, ispravnosti, integriteta, poverljivosti i odgovornosti, a poseban akcenat stavljamo na sigurnost i zaštitu podataka o ličnosti.

Od 25. maja 2018. godine, Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u obradi podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46/EC, primenjuje se na obradu podataka o ličnosti (Opšta uredba o zaštiti podataka) („Uredba“ ili „GDPR“) i Zakon br. 18/2018 Zb. o zaštiti podataka o ličnosti i izmenama i dopunama pojedinih zakona („Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“).

U skladu sa članovima 13. i 14. GDPR-a i čl. 19. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kompanija EPF Group, a.s. dužna je da Vam pruži sledeće informacije:

1. Kontakt podaci rukovaoca

Rukovalac (član 4 tačka 6 GDPR i član 5 tačka o) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) je privredno društvo EPF Group, a.s., sa sedištem na adresi Mynské Nivy 70, Bratislava 821 05, matični broj: 52 326 039, registrovano u privrednom registru  Opštinskog suda u Bratislavi I, odeljak: Sa, uložak br. 6924/B, kontakt podaci: telefon: 02/43412279, e-mail: info@e-personal.eu, https://www.e-personal.eu („kompanija“).

2. Svrha obrade ličnih podataka

Kompanija obrađuje Vaše podatke o ličnosti radi kvalitetnog pružanja svojih usluga, koje pruža drugim primaocima isključivo u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obaveza.

Kompanija obrađuje dostavljene podatke o ličnosti u nekoliko namena:

 • obrada ugovornih i predugovornih obaveza
 • obrada agende za ljudske resurse i platnog spiska za obračun zarada
 • obrada za računovodstvo

3. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Kompanija obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim i aktuelnim zakonom. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je:

 • posebni zakonski propisi, a posebno:
  • Zakon o socijalnom osiguranju
  • Zakon o radu, važeći propisi o zaradama i računovodstvu,
  • Trgovinski zakonik,
  • Građanski zakonik,
  • Zakon o zanatstvu, 
  • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • pristanak subjekta podataka za obradu podataka podataka o ličnosti, i to u zavisnosti od svrhe obrade podataka o ličnosti 
 • izvršenje ugovora u kome je subjekt podataka ugovona strana
 • obrada podataka o ličnosti radi zaštite života, zdravlja ili imovine subjekta podataka 
 • legitimni interes kompanije.

Kompanija obrađuje podataka o ličnosti bez pristanka subjekta podataka čak i onda ako:

a) svrha obrade podataka o ličnosti, raspon subjekata podataka i lista podataka o ličnosti ili njihov obim utvrđuje direktno izvršiv pravno obavezujući akt Evropske unije, međunarodni ugovor, na koji se Slovačka Republika obavezuje, ili ovaj zakon. Ako lista ili obim podataka o ličnosti nije utvrđen, kompanija može da obrađuje podatke o ličnosti samo u obimu i na način koji je neophodan za postizanje utvrđene svrhe obrade uz poštovanje osnovnih obaveza iz čl. 13 st. 3 slovo a) do e) i) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

b) Kompanija dalje obrađuje podataka o ličnosti bez pristanka subjekta podataka, ako svrhu obrade podataka o ličnosti, raspon subjekata podataka i lista podataka o ličnosti utvrđuje posebni zakon i to samo u obimu i na način ustanovljen posebnim zakonom. Obrađeni podaci o ličnosti mogu se dati, učiniti dostupnim ili biti objavljeni samo ako je posebnim zakonom utvrđena svrha davanja, stavljanja na raspolaganje ili objavljivanje, lista podataka o ličnosti koji se mogu dati, učiniti dostupnim ili objavljivati, kao i treća lica kojima se podaci o ličnosti daju, odnosno raspon primalaca kojima se podaci o ličnosti stavljaju na raspolaganje, osim ako Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti nije drugačije određeno.

c) obrada podataka o ličnosti je neophodna radi zaštite života, zdravlja ili imovine subjekta podataka,

d) se obrađuju podataka o ličnosti koji su već objavljeni u skladu sa zakonom i rukovalac ih je uredno označio kao objavljene; onaj ko tvrdi da obrađuje objavljene podatke o ličnosti dužan je na zahtev da dokaže kancelariji da su obrađeni podaci o ličnosti već zakonito objavljeni,

e) kompanija obrađuje podatke o ličnosti koji su neophodni za zaštitu prava i zakonom zaštićenih interesa rukovaoca ili trećeg lica u sledeće svrhe:

 • obezbeđenje predugovornih/ugovornih odnosa

4. Primaoci ili kategorije primalaca

Primaoci su zaposleni u kompaniji koji su, s obzirom na sistematizaciju poslova i na osnovu ovlašćenja kompanije, ovlašćeni da obrađuju podatke o ličnosti u vezi sa agendom kandidata za posao.

5. Prenos podataka o ličnosti u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju

Kompanija ne prenosi i neće prenositi Vaše podatke o ličnosti u treću zemlju, niti će ih prenositi bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

6. Period čuvanja podataka o ličnosti

Period čuvanja podataka o ličnosti utvrđena je prema svrsi obrade podataka o ličnosti i prema zahtevima posebnih propisa.

Konkretni rokovi čuvanja propisuje interni akt Registraturni plan kompanije, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o arhivima i registraturama.

Kompanija će na propisan način uništiti one podatke o ličnosti čija je svrha obrade i čuvanja istekla. Nakon završetka definisane svrhe, kompanija je ovlašćena da obrađuje podatke o ličnosti u obimu neophodnom u istraživačke ili statističke svrhe u njihovom pseudonimizovanom obliku.

Kompanija obezbeđuje da se podaci o ličnosti subjekata podataka obrađuju u obliku koji omogućava identifikaciju pojedinačnih subjekata podataka u vremenskom periodu ne dužem nego što je neophodno za postizanje svrhe obrade.

7. Vaša prava kao subjekta podataka

Subjekt podataka ima pravo na osnovu pismenog zahteva da zahteva od kompanije:

 • Imate pravo da bilo kada zatražite pristup Vašim podacima o ličnosti – na osnovu Vašeg zahteva, kompanija će Vam dati informacije o tome koje podatke o ličnosti o Vama obrađuje, u koju svrhu, iz kog izvora su ti podaci o ličnosti dobijeni, kome su dati podaci o ličnosti i koji je očekivani period čuvanja podataka o ličnosti.
 • Imate pravo da bilo kada zatražite ispravku Vaših netačnih, nepotpunih ili neažurnih podataka o ličnosti koji su predmet obrade. 
 • Takođe imate pravo da zahtevate brisanje podataka o ličnosti koji više nisu neophodni u svrhu za koju su prvobitno dobijeni ili obrađeni.
 • Imate pravo da zatražite ograničenje obrade podataka o ličnosti – možete tražiti od kompanije da ne izbriše Vaše podatke o ličnosti, koje bi inače bila u obavezi da izbriše, a takođe možete zatražiti od kompanije da više ne radi sa Vašim podacima o ličnosti dalje, dok ne postane jasno da li su podaci koji se obrađuju tačni, ili je Vaš prigovor na obradu podataka o ličnosti iznesen sa razlogom.
 • Imate pravo prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku (samo u slučaju podataka o ličnosti za koje je pravni osnov za obradu legitimni interes kompanije). Ako to učinite, kompanija će nastaviti da obrađuje Vaše podatke o ličnosti samo ako se dokaže da za takav postupak postoje ozbiljni legitimni razlozi.
 • Imate pravo da sprečite obradu  podataka o ličnosti za koje pretpostavljate da se obrađuju ili će biti obrađeni u svrhe direktnog marketinga bez Vašeg pristanka i da zatražite njihovo uništenje.Imate pravo na prenos podataka o ličnosti drugom rukovaocu.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava povređena u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  (Kancelariji za zaštitu ličnih podataka Republike Slovačke), Hranična 12, 820 07 Bratislava 27, tel. 02 323 132 14, e-mail: statni.dozor@pdp.gov.sk, ili kontaktirajte kancelariju preko njene veb stranice https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Zahtev subjekta podataka će prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti rešiti kompanija bez naknade, osim plaćanja u iznosu koji ne može da pređe iznos materijalnih troškova nastalih radi izrade kopija, obezbeđenja tehničkih medija i slanje informacija subjektu podataka, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Kompanija je dužna da pismeno obradi zahtev subjekta podataka najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva.

8. Kako možete ostvariti svoja prava?

Svoja prava (uključujući i pravo na opoziv pristanka) ostvarujete kod rukovaoca – kompanije na jedan od sledećih načina: pismeno ili e-mailom (kontakt podaci su navedeni u tački 1 iznad).

9. Koji podaci o ličnosti će se obrađivati

Kompanija će obrađivati sledeće podatke o ličnosti:

 • ime i prezime;
 • datum rođenja;
 • adresa stanovanja, odnosno adresa za kontakt;
 • postignuto obrazovanje (uključujući relevantne dokumente);
 • podaci o prethodnom radnom iskustvu;
 • e-mail adresa;
 • telefonski kontakt.

Kompanija Vas kao subjekta podataka ovim obaveštava o zaštiti Vaših podataka o ličnosti i upućuje Vas na Vaša prava u odnosu na zaštitu podataka o ličnosti u okviru ove obaveze pismenog informisanja.

U Bratislavi, 01.05.2019. godine

EPF Group, a.s.
JUDr. Jozef Petrík, Predsednik Upravnog odbora